top of page

Management

Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) onafhankelijke bestuurders; het aantal bestuurders wordt door het bestuur bepaald. Bestuurders van de stichting kunnen slechts natuurlijke personen. zijn.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden. 

In ontstane vacatures wordt voorzien binnen zes maanden na het vrijkomen van de vacature overeenkomstig hetgeen daaromheen is vastgelegd in het reglement van de stichting.  In geval van een of meerdere vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de overblijvende bestuurder, een wettig bestuur alsof het bestuur voltallig was, tenzij voor het nemen van een besluit op grond van de statuten geen vacature voor een bestuurder mag openstaan. In het laatste geval dient eerst in de vacature van de betreffende bestuurder te zijn voorzien alvorens een besluit kan worden genomen.

Indien niet binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature een bestuurder is benoemd, zal de meest gerede bestuurder of een andere belanghebbende de Rechtbank Amsterdam kunnen verzoeken in de vacature te voorzien. Deze door- de Rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog door het bestuur zelf in de vacature wordt voorzien. 

magicpattern-grid-pattern-1714807598942.png

​Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Alle bestuursleden worden benoemd voor een tijd van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door een bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een bestuurslid dat aftreedt na vier ( 4) jaar of conform het rooster van aftreden is terstond en onbeperkt herbenoembaar. 

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging, behoudens een niet bovenmatig vacantiegeld en een onkostenvergoeding. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

De betuurders zijn

  • De heer O.van der Weijde, oprichter, voorzitter en projectmanager

  • De heer J. Winkelmolen, secretaris

  • De heer H.A. van Meenen, penningmeester

Medewerkers:

  • De heer T. Geraedts, adviseur

  • Mevrouw J.L. Kilsdonk, projectmanager

Locale implementatie partners:

  • Mevrouw R. Tuhali, Indonesie

  • De heer K. Ulvmoen, Nigeria 

  • Ambudja Cement Foundation

bottom of page